Sinds 1991 uw groothandel in mondhygiëne, beschermingsmiddelen en verzorgingsartikelen

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van Dental & Cosmetic Care B.V. gevestigd Leuringslaan 43 te Tolbert.

Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en onder voorbehoud van eventuele prijsverhogingen.

Levering en transport

• Alle leveringen met een totale waarde vanaf euro €75,00 excl btw geschieden franco huis. Voor leveringen met een lagere waarde berekenen wij euro €7,99 excl btw als bijdrage in de porto-, verpakkingskosten.
• Bij transportschade dient dit onmiddellijk na vaststelling schriftelijk aan Dental & Cosmetic Care B.V. te worden gemeld en dient er een schaderapport te worden bijgesloten met opgave van het betreffende paklijst- en/of factuurnummer.

Levertijd

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of annulering van de opdracht.

Opgaven

• Alle opgaven, ook in de vorm van afbeeldingen en tekeningen, schattingen en specificaties, al dan niet in brochures, handleidingen e.d., worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.
• Voor de gevolgen van eventuele fouten daarin is Dental & Cosmetic Care B.V. in geen geval aansprakelijk.
• Dental & Cosmetic Care B.V. dient rekening te houden met wijziging van de specificaties.

Reclames

• Van eventuele reclames dient Dental & Cosmetic Care B.V. binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk mededeling te doen. Na het verstrijken van deze reclametermijn Dental & Cosmetic Care B.V. geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
• Indien de ontvangen aantallen afwijken van hetgeen op de paklijst vermeld staat, wordt de klant verzocht Dental & Cosmetic Care B.V. daarvan per omgaande telefonisch op de hoogte te brengen.
• Wat van een opdracht niet mocht zijn geleverd, houdt Dental & Cosmetic Care B.V. voor spoedige nalevering in nota.

Retourzendingen

• Retourzendingen zijn alleen mogelijk, indien Dental & Cosmetic Care B.V. niet overeenkomstig de opdracht heeft gepresteerd.
• Het terugzenden van goederen is in alle andere gevallen slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dental & Cosmetic Care B.V.
• Dental & Cosmetic Care B.V. accepteert goederen, die langer dan 14 dagen in het bezit van de wederpartij zijn, alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij creditering van deze goederen zal minimaal 10 % van de factuurprijs in mindering worden gebracht.
• Dental & Cosmetic Care B.V. neemt geen goederen retour die zijn geopend of te maken hebben met hygiëne.

Emballage

Voor het standaardverpakkingsmateriaal worden geen kosten in rekening gebracht. Indien extra verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, komen de kosten daarvan wèl voor rekening van de wederpartij.

Garantie

• Voor nieuwe elektronische tandenborstels producten geldt een garantietermijn van 12 maanden na leverings-/factuurdatum. De garantie omvat reparatie en/of vervanging van de geconstateerde gebreken.
• Verbruiksartikelen vallen buiten deze garantiebepaling.

Betaling

• Voor alle facturen geldt: netto binnen 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Er is een korting van 1.5% als wij incasseren middels automatische incasso.
• Indien de wederpartij het factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang vanaf de datum, kunnen wij 3% boven op het factuurbedrag doen.
• Dental & Cosmetic Care B.V. is bovendien gerechtigd de incasso al of niet door derden te laten plaatsvinden, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en / of schadevergoeding te vorderen. Alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Dental & Cosmetic Care B.V. blijft eigenaar van de door haar geleverde producten, tot volledige betaling van alle vorderingen, eventuele rente en kosten daaronder begrepen, van de wederpartij is verkregen.

Overmacht

• Indien door overmacht nakoming van enige afleveringsverplichting redelijkerwijs niet kan worden verlangd, is Dental & Cosmetic Care B.V. gerechtigd de aflevering gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren d.m.v. een schriftelijk bericht ter zake aan de wederpartij, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.
• Onder overmacht wordt verstaan: staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en / of andere omstandigheden, die Dental & Cosmetic Care B.V. niet heeft kunnen voorzien of waarop zij geen invloed heeft.

Ontbinding

Indien en zodra de wederpartij:
• niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen,
• overlijdt (in geval van een natuurlijk persoon),
• wordt ontbonden (in geval van een rechtspersoon),
• zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst,
• in staat van faillissement wordt verklaard,
• (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt,
• een onderhandse schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt,
• enige uit de met de wederpartij aangegane overeenkomst (en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt en

Merk: